Ochrona powietrza

Od 10 lipca 2015 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), która zastąpiła ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. z 2014 r. poz. 436).

Fluorowane gazy cieplarniane są wykorzystywane w chłodnictwie i klimatyzacjach, środkach ochrony przeciwpożarowej i elektroenergetyce.

Ustawa określa m.in. obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną ze stosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, a także obrót nimi. Jednym z nich jest umieszczanie etykiet w języku polskim na produktach zawierających takie gazy i substancje wprowadzanych na polski rynek.

Podmioty przywożące do Polski i wywożące z niej substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy cieplarniane będą musiały przekazywać roczne sprawozdania w wersji elektronicznej do Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Obowiązek ten będzie dotyczył też m.in. podmiotów stosujących omawiane substancje i gazy m.in. w produkcji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń i systemów ruchomych, gaśnic oraz systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także prowadzących ich odzysk, recykling, regenerację lub niszczenie.

Personel obsługujący m.in. urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne oraz systemy przeciwpożarowe, w których wykorzystywane są fluorowane gazy cieplarniane i ich odzysk, będzie musiał posiadać odpowiedni certyfikat. Będzie on wydawany bezterminowo.

Poza tym powstanie Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, który umożliwi m.in. identyfikację takich urządzeń oraz ustalenie ich operatorów. Rejestr będzie zawierał też m.in. informacje dotyczące instalacji, konserwacji i serwisowania.

Ustawa przewiduje również kary pieniężne za naruszenia przepisów wspólnotowych i krajowych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazów cieplarnianych.

www.sejm.gov.pl