Oferta z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie wieloletniego doświadczenia naszych pracowników oferujemy przygotowanie dokumentacji potrzebnej do otrzymania decyzji pozwalającej na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – tak zwany operat powietrza. Zajmujemy się również sporządzaniem zgłoszeń instalacji, które nie wymagają pozwolenia. Opracowana przez nas dokumentacja zawiera analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza, wykonaną za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zgodnego z obowiązującą metodyką referencyjną.

Bierzemy również udział w  postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji.

Nasza oferta obejmuje ponadto:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowo-pyłowych (we współpracy z akredytowanym laboratorium),
 • pozwolenia zintegrowane,
 • naliczanie opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska (z instalacji, pojazdów mechanicznych),
 • prowadzenie ewidencji emitowanych zanieczyszczeń,
 • prowadzenie ewidencji odpadów (Karta Ewidencji Odpadu),
 • przedkładanie odpowiednich sprawozdań organom administracji oraz inspektorom ochrony środowiska,
 • wprowadzenie pełnego raportu do Krajowej Bazy Emisji Gazów Cieplarnianych i Innych Substancji (KOBiZE). Obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy dotyczy przy tym podmiotu, który korzysta ze środowiska wprowadzając do powietrza gazy cieplarniane i inne substancje. W celu wprowadzenia danych należy utworzyć konto elektroniczne. Konto to tworzy się odrębnie dla każdego zakładu, w drodze bezpośredniego połączenia z siecią teleinformatyczną, przeprowadzić analizę danych podlegających wprowadzeniu do systemu, wprowadzenie danych w systemie teleinformatycznym (utworzenie raportu KOBiZE),
 • wykonamy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych przez Państwa inwestycji oraz będziemy aktywnie uczestniczyć w całej procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Członkowie naszego zespołu wykonali szereg opracowań, które zakończyły się wynikiem pozytywnym – wydaniem decyzji. Dokumentacja, którą wykonali dotyczyła firm o profilach działalności takich jak:

 • produkcja figur ogrodowych,
 • stanowiska spawalnicze,
 • warsztaty samochodowe (lakiernie),
 • produkcja mebli,
 • zakłady masarnicze, wędzarnie.
 • spalarnie zwłok zwierzęcych.