Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjnie wymagany w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, czyli przedsięwzięć wymienionych w §2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany również w przypadku, gdy planowane przedsięwzięcie zaliczane będzie do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 rozporządzenia oraz w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG ale tylko w przypadku, gdy w trakcie postępowania zostanie nałożony obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Raport powinien zawierać:

1)    opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

 • charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,
 • główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
 • przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)    opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)    opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)    opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)    opis analizowanych wariantów, w tym:

 • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 • wariantu najkorzystniejszego dla środowiska

wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)    określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko, a w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej określenie także wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego;

7)    uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

 • ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
 • powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
 • dobra materialne,
 • zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,
 • wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej;

8)    opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

 • istnienia przedsięwzięcia,
 • wykorzystywania zasobów środowiska,
 • emisji;

9)    opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)  dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

 • określenie założeń do:

–  ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

–  programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

 • analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

10a)     dla instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW ocenę gotowości instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla, określoną na podstawie analizy:

 • dostępności podziemnych składowisk dwutlenku węgla,
 • wykonalności technicznej i ekonomicznej sieci transportowych dwutlenku węgla;

11)  jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

12)  wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13)  przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14)  przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15)  analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16)  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17)  wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

18)  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

19)  nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20)  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.