Karta informacyjna przedsięwzięcia jest to dokument, który powinien zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Powinna charakteryzować przedsięwzięcie tak, aby informacje zawarte w nim umożliwiły identyfikację inwestycji, jej zakres, podstawowe parametry.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest wymagana w przypadku gdy planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Jest to grupa przedsięwzięć określonych w §3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz w Aneksie II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna być również złożona w przypadku, gdy inwestor składa wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zawartych w §2 w/w rozporządzenia oraz w Aneksie I Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG, ale tylko w przypadku gdy nie załącza raportu a we wniosku prosi o określenie zakresu raportu.

Karta Informacyjna przedsięwzięcia, odniesiona do całości terenu winna zawierać w szczególności dane:

1) rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

2)  obsługa komunikacyjna:

 • lokalizacja wjazdu i wyjazdu
 • ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych
 • ilość samochodów osobowych (szt./dobę)
 • ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)

3)  powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i

planowanych obiektów budowlanych)

 1. powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie
 2. powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie
 3. powierzchnia użytkowa planowanego obiektu

4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych

5)   pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

 • szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji
 • określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią
 • rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)
 • warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)
 • przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:
 • elektryczną (kW/MW)
 • cieplną (kW/MW)
 • gazową (m3/h)
 • rozwiązania chroniące środowisko
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :
 1. emisją do powietrza
 2. emisją hałasu
 3. odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych
 4. odprowadzaniem ścieków przemysłowych
 5. odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych
 6. gospodarką odpadami
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
 • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
 • czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania
  (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.