Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

Posiadacz odpadów zobowiązany jest do:  - Prowadzenia ewidencji odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz/lub karty przekazania odpadu. Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do: - Sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów. - Sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych. (więcej…)...
Read More

Prawo ochrony środowiska

Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane Art. 201. Wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie instalacji 1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. 2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw środowiska uwzględni rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach. (więcej…)...
Read More

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane są od 1980 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz.196 ze zm.). Nowa regulacja w tym zakresie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 r., zawiera się w tytule V ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zm.). (więcej…)...
Read More

Pozwolenia zintegrowane – co to jest?

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń). Do prawodawstwa polskiego przepisy Dyrektywy IPPC przetransponowane zostały Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (POŚ), a także Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (więcej…)...
Read More

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie bowiem obwiązujących w tym zakresie zasad stanowi obowiązek przedsiębiorcy podyktowany normami prawa krajowego jak i europejskiego i jednocześnie wpływa na finanse jego działalności. Powoduje bowiem, że dana działalność może być prowadzona legalnie, nie ma ryzyka płacenia kar, zagrożenia wstrzymania produkcji. Ponadto funkcjonowanie firmy jest związane z niższymi opłatami za korzystanie ze środowiska. Efektywniejsze wykorzystywanie niektórych zasobów, które także wpisuje się w zasady ochrony środowiska prowadzi do obniżenie kosztów bieżącej działalności i podnosi ekonomiczną opłacalność produkcji. Pozwala także na pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy ekologicznych, które nadal mają priorytetowe zastosowanie. Wreszcie ochrona środowiska to istotny element rynkowy , gdyż otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach środowiskowych dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona środowiska stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy staje się wyzwaniem bieżących czasów i buduje pozytywny klimat jej rozwoju. (więcej…)...
Read More