Prawo ochrony środowiska

Rozdział 4. Pozwolenia zintegrowane Art. 201. Wymóg uzyskania pozwolenia na prowadzenie instalacji 1. Pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. 2. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw środowiska uwzględni rodzaj i skalę działalności prowadzonej w instalacjach. (więcej…)...
Read More

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane są od 1980 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz.196 ze zm.). Nowa regulacja w tym zakresie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 r., zawiera się w tytule V ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zm.). (więcej…)...
Read More

Pozwolenia zintegrowane – co to jest?

Pozwolenie zintegrowane jest instrumentem formalno-prawnym wprowadzonym do prawa unijnego Dyrektywą Rady Nr 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom ich kontroli zwaną Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control - Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania Zanieczyszczeń). Do prawodawstwa polskiego przepisy Dyrektywy IPPC przetransponowane zostały Ustawą z dnia 27.kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (U. 2020 r. poz.1219) (POŚ), a także Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu Ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (więcej…)...
Read More

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie bowiem obwiązujących w tym zakresie zasad stanowi obowiązek przedsiębiorcy podyktowany normami prawa krajowego jak i europejskiego i jednocześnie wpływa na finanse jego działalności. Powoduje bowiem, że dana działalność może być prowadzona legalnie, nie ma ryzyka płacenia kar, zagrożenia wstrzymania produkcji. Ponadto funkcjonowanie firmy jest związane z niższymi opłatami za korzystanie ze środowiska. Efektywniejsze wykorzystywanie niektórych zasobów, które także wpisuje się w zasady ochrony środowiska prowadzi do obniżenie kosztów bieżącej działalności i podnosi ekonomiczną opłacalność produkcji. Pozwala także na pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy ekologicznych, które nadal mają priorytetowe zastosowanie. Wreszcie ochrona środowiska to istotny element rynkowy , gdyż otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach środowiskowych dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona środowiska stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy staje się wyzwaniem bieżących czasów i buduje pozytywny klimat jej rozwoju. (więcej…)...
Read More