Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie bowiem obwiązujących w tym zakresie zasad stanowi obowiązek przedsiębiorcy podyktowany normami prawa krajowego jak i europejskiego i jednocześnie wpływa na finanse jego działalności. Powoduje bowiem, że dana działalność może być prowadzona legalnie, nie ma ryzyka płacenia kar, zagrożenia wstrzymania produkcji. Ponadto funkcjonowanie firmy jest związane z niższymi opłatami za korzystanie ze środowiska. Efektywniejsze wykorzystywanie niektórych zasobów, które także wpisuje się w zasady ochrony środowiska prowadzi do obniżenie kosztów bieżącej działalności i podnosi ekonomiczną opłacalność produkcji. Pozwala także na pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy ekologicznych, które nadal mają priorytetowe zastosowanie. Wreszcie ochrona środowiska to istotny element rynkowy , gdyż otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach środowiskowych dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona środowiska stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy staje się wyzwaniem bieżących czasów i buduje pozytywny klimat jej rozwoju.

W dziedzinie ochrony środowiska konieczne jest uwzględnienie takich obszarów działalności jak:
· powstawanie odpadów;
· wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w wyniku procesów np. spalania, transportu, spawania, malowania, czyszczenia, szlifowania, cięcia gazowego, konserwacji, obróbki drewna, chemicznych)
· pobór wód powierzchniowych lub podziemnych;
· wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi;
· ochrona przed hałasem;
· bezpieczeństwo elektromagnetyczne.

Zwykłe korzystanie ze środowiska czyli takie, które nie wykracza poza ramy korzystania powszechnego i nie jest uciążliwe dla środowiska nie wymaga uzyskiwania odrębnego lub dodatkowego pozwolenia. Ten typ korzystania ze środowiska służy przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego, wypoczynku czy rekreacji.
Natomiast oddziaływanie na środowisko w sposób mogący budować zagrożenie dla ekosystemów lub powodujące zakłócenia równowagi przyrodniczej (zazwyczaj związany z procesami produkcji) wiąże się z koniecznością ubiegania się o pozwolenie, które to ustala zakres i wymogi korzystania ze środowiska. Pozwolenie to jest też warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej w danym segmencie. W sytuacji możliwych ryzyk prawodawca wprowadza również instytucje zabezpieczenia majątkowego, którego złożenie jest wymogiem uzyskania w/w pozwolenia. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że nawet gdy uruchomienie danej instalacji lub urządzenia nie prowadzi do obowiązku uzyskania pozwolenia, to często jednak wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu służbom ochrony środowiska.
Trzeba zauważyć, że przepisy bazowe (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska) wprowadzają generalna zasadę odpowiedzialności przedsiębiorcy za zanieczyszczanie środowiska lub stwarzanie w tym względzie zagrożeń. Jednocześnie przenoszą na niego koszty ewentualnych skutków usuwania zanieczyszczenia środowiska lub działań mających na celu zapobieganiu temu zanieczyszczeniu.

W celu monitorowania mogących zachodzić niebezpieczeństw, niektórzy przedsiębiorcy są zmuszeni do ciągłych lub okresowych pomiarów emisji gazów, poboru wody czy też zrzutu ścieków i muszą je ewidencjonować a następnie raportować organom ochrony środowiska. Powyższe jest uzależnione od typu instalacji, ilości i jakości zużywanego paliwa lub ilości pobieranej wody albo odprowadzanych ścieków.

Niezależnie od powyższego na podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa obowiązek sporządzania wykazów w zakresie korzystania z ochrony środowiska lub jej zasobów oraz odprowadzanie opłat z tego tytułu. Opłat tych nie wnosi się, jeżeli łączna ich wysokość nie przekracza 800 zł.

 

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.