Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane są od 1980 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz.196 ze zm.). Nowa regulacja w tym zakresie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 r., zawiera się w tytule V ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zm.).

Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązany jest podmiot, którym w myśl art. 3 pkt 20 ww. ustawy jest:

– przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej.

– osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,

– osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa powyżej, która korzysta ze środowiska w zakresie, a w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia,

– jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy – Prawo działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia.

Zgodnie z art. 286 ww. ustawy korzystający ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość opłat i wnoszą je (zgodnie z art. 284 ww. ustawy) bez wezwania na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłatę należy uiścić w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

W polskim systemie prawnym obowiązują obecnie następujące opłaty za korzystanie ze środowiska:

  • za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – uregulowane w ustawie Prawo ochrony środowiska
  • za składowanie odpadów – mające podstawę prawną w ustawie Prawo ochrony środowiska
  • za pobór wód i za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – mające podstawę prawną w ustawie Prawo ochrony środowiska
  • opłata produktowa – uregulowane w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej.

 

Materiał ma charakter jedynie informacyjny i nie jest wykładnią prawa. Z uwagi na możliwe zmiany w obowiązujących przepisach prawa, wszelkie podane informacje należy zweryfikować i sprawdzić ich aktualność.